Mezní: Minerální olej v potravinách

Zprávy médií upozorňují spotřebitele na zdraví škodlivé příměsi minerálních olejů v potravinách. Údajný viník: Obaly ze sběrového papíru. Existuje podezření, že obsahují minerální oleje, které přecházejí do potravin.

 

Rychlá potřeba jednání, dlouhé diskuse

Po souvisejících diskuzích vidělo spolkové ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele (BMELV) potřebu jednání. Byla navržena dvě nařízení:

 

Nařízení o minerálních olejích

Návrh stanovil, že je nutno stanovit obsahy nasycených uhlovodíků (MOSH) a nenasycených uhlovodíků (MOAH) v obalovém materiálu. V souladu s tím, by nemělo být překročeno maximální množství 24 mg/kg MOSH popř. 6 mg/kg MOAH na kg papíru, lepenky nebo kartonu. V pozdějším znění se pozornost zaměřuje výlučně na MOAH. Původně navržené koncepty s oběma hodnotami nebyly realizovány.

 

Nařízení o tiskařských barvách

Tiskařské barvy s obsahem minerálních olejů by se jich k potisku obalů potravin neměly smět používat.

 

Více nejistoty než jasná pravidla

Popsaná nařízení jsou stále ve stádiu návrhu bez právní závaznosti. Zejména nařízení o minerálních olejích obsahuje několik málo účelných bodů. Vychází např. z toho, že k vnesení minerálního oleje do potravin dochází výlučně z obalů na bázi sběrového papíru. Šetření více institucí tuto tezi vyvrátilo.

 

Hledáno řešení na evropské úrovni

Odvětví by si přálo mimoto EU nařízení místo národních řešení. Rychlá německá samostatná akce byla zamítnuta. Aktuálně probíhá na evropské úrovni rozsáhlý monitoring pro určení obsahu minerálních olejů v potravinách. Po specifikaci látek bude pátráno po zdroji znečištění. Data jsou hlášena do EFSA (European Food Safety Authority) a následně vyhodnocována. Teprve potom bude vydáno závazné evropské nařízení k problematice minerálních olejů

Trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí zajištěny?

Aktuálně hrozí nebezpečí, že recyklované papíry budou nahrazeny nebo doplněny méně trvale udržitelnými materiály jako např. umělými hmotami. To je v rozporu s vývojem zákazu plastových sáčků a i iniciativou „Planet or Plastic“. Také použití čerstvých vláken by podpořilo opatření k trvalé udržitelnosti a ochrany zdrojů. Dalším námětem k řešení by bylo použití nezávadných recyklovaných papírů. Důsledkem by byly vyšší náklady.

 

Náměty k řešení z oblasti výzkumu a techniky

Jako účelné se ukazuje použití bariér pro skládací kartony a balících papírů. Jejich použití lze realizovat v krátkém termínu. Proces je ovšem nákladný a vliv na recyklaci není ještě kompletně vyjasněn.

 

Zůstává možnost použití tiskařských barev bez obsahu minerálních olejů. Technické možnosti jsou již k dispozici, takže realizaci nestojí nic v cestě.

 

V souhrnu lze konstatovat: Opatření proti migraci minerálních olejů z recyklovaných obalů je náročné a nákladné. V současnosti dosažené úspěchy jako např. ochrana životního prostředí jsou dodatečně zpochybněny.

 

Oblasti použití papírů společnosti Progroup

Ve výrobním procesu papírů nejsou u společnosti Progroup používány žádné pomocné prostředky s obsahem minerálních olejů. S dodavateli pomocných látek se mimoto jedná o vývoji funkčních bariér. Pravidelná kontrola papírů společnosti Progroup je prováděna nezávislou zkušební laboratoří ISEGA Umweltanalytik GmbH. Pr zaručení jistoty bylo rozhodnuto o rozšíření kontroly i na obsah minerálních olejů.

 

Papíry společnosti Progroup jsou zásadně určeny pro použití v sekundárních obalových prostředcích. Z výsledků analýz lze odvodit: Ty jsou vhodné pro přímý kontakt se suchými, nemastícími potravinami a pro takové potraviny, které jsou před konzumací omyty popř. oloupány.

Nahoru