Kodeks przestrzegania przepisów

Progroup AG i jej spółek zależnych („kodeks“)
Uwaga wstępna

Kodeks opisuje podstawowe zasady zachowania w kontaktach biznesowych i współpracy w koncernie Progroup AG (dalej nazywanym „Progroup“ lub „przedsiębiorstwo“) w 10 najważniejszych aspektach. Odpowiedzialne postępowanie w zgodzie z przepisami to podstawa zaufania w przedsiębiorstwie oraz w relacjach z klientami, dostawcami i dalszymi partnerami biznesowymi. Kodeks jest wyrazem tak zorientowanej kultury przedsiębiorstwa, a jego przestrzeganie jest najwyższym priorytetem.

1. Uczciwa konkurencja

Prawo konkurencji i prawo monopolowe dąży do zapewnienia i utrzymania wolnej i niezafałszowanej konkurencji w interesie wszystkich jej uczestników.

 

Nakazy i zakazy wynikające z prawa kartelowego dotyczą w szczególności zakazu zmów cenowych między konkurentami, podziałów regionów, ochrony klientów lub produkowanych ilości oraz zakazu nadużywania wiodącej pozycji rynkowej.

 

Ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów prawa konkurencji i prawa kartelowego ma najwyższe znaczenie dla wszystkich pracowników Progroup. Wyjątki są niedopuszczalne.

2. Zakaz korupcji, przekupstwa i płatnej protekcji; postępowanie w sprawach zapomóg

Niezależnie od formy korupcja, przekupstwo i płatna protekcja nie są w firmie tolerowane. Egzekwowanie korzyści osobistych i ich przyjmowanie, oferowanie lub zapewniane w związku z naszą działalnością biznesową jest zabronione. Dotyczy to również krajów, w których panują zwyczaje odmienne od opisanych. Niezależnie od tego może dochodzić do sytuacji, które wprawdzie nie są objęte zakresem istniejących zakazów, lecz które narażają na szwank zdolność oceny naszych pracowników lub partnerów biznesowych. Dotyczy to w szczególności prezentów i zaproszeń. Wszyscy musimy być stale świadomi związanego z tym ryzyka i w razie wątpliwości zgłaszać się do przełożonego.

3. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko

Eliminowanie i bezpieczne opanowanie zagrożeń dla człowieka i natury jest istotną częścią odpowiedzialnego postępowania. Dotyczy to wszystkich działów naszego przedsiębiorstwa, a w szczególności produkcji. Rozważenie balansu między kosztami a bezpieczeństwem musi zawsze wypadać na korzyść bezpieczeństwa.

 

Niezbędne jest przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy są nałożone przez ustawy, właściwe organy administracyjne lub zawarte w wytycznych firmowych. Każdy z nas odpowiada za bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy.

 

Szacunek dla środowiska to nie tylko obowiązek przedsiębiorcy, lecz także ważny warunek umożliwiający długoterminowe zachowanie zasobów, a przez to zachowanie opłacalności i zdolności do uczestniczenia w konkurencji. Kierujemy się zasadą odpowiedzialnego obchodzenia się z zasobami naturalnymi. Przestrzeganie odpowiednich obowiązujących przepisów ochrony środowiska jest uważane za absolutne minimum.

4. Odpowiedzialność społeczna

Przestrzeganie praw człowieka i fundamentalnych norm społecznych to ważna zasada współżycia w społeczeństwie. Przestrzegamy tych zasad bez ograniczeń.

 

Sprzeciwiamy się wszelkim formom pracy przymusowej i pracy dzieci. Przestrzegamy przepisów ustawowych dotyczących zapewnienia godziwych warunków pracy, w tym przepisów dotyczących wynagrodzenia, czasu pracy i ochrony życia prywatnego. Warunki pracy we wszystkich działach Progroup muszą być takie, aby przestrzeganie tych przepisów i norm było zawsze zagwarantowane.

5. Zakaz dyskryminacji

Wszyscy pracownicy mają prawo do jak najuczciwszego, uprzejmego i pełnego szacunku traktowania przez przełożonych i kolegów.

 

Nie wolno nikogo dyskryminować ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość płciową lub inne cechy osobiste, czyli dyskryminować bez żadnego powodu merytorycznego.

 

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do poszanowania godności i sfery osobistej oraz dalszych praw osobistych innych osób. Naprzykrzanie się i każda forma niechcianych kontaktów fizycznych są zabronione.

6. Ochrona własności firmowej, własności intelektualnej i tajemnic firmowych

Własność firmy może być wykorzystywana przede wszystkim tylko do celów biznesowych i w należyty sposób, chyba że wykorzystanie prywatne jest wyraźnie dozwolone. Ponadto własności firmowej nie można nadużywać do celów prywatnych ani przekazywać osobom trzecim, o ile może to negatywnie wpłynąć na interesy firmy. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do chronienia własności firmy przed utratą, uszkodzeniem lub kradzieżą. Także materiały biurowe i robocze, wzory towarowe i produkty są własnością firmy.

 

Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni i musimy zrobić wszystko, co jest niezbędne, aby chronić także własność intelektualną Progroup taką, jak np. patenty, marki lub know-how przed atakami innych osób lub utratą. I odwrotnie – także my musimy szanować własność intelektualną innych.

 

Tajemnice firmowe i inne informacje istotne dla firmy są poufne i należy je traktować z największą starannością, a także chronić przed poznaniem przez nieupoważnione osoby. Pracownicy, którzy mają dostęp do tajemnic firmowych i poufnych informacji nie mogą ich przekazywać nieupoważnionym osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż służbowe.

7. Unikanie konfliktu interesów

Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszania planowanego przyjęcia zlecenia lub pełnomocnictwa w innej firmie oraz przyjęcie dodatkowego płatnego zajęcia albo zamiaru podjęcia działalności gospodarczej swojemu przełożonemu, który poprosi dyrekcję o zgodę. Taki sam obowiązek zgłoszenia przełożonemu i wymóg uzyskania zgody dyrekcji obowiązuje w przypadku udziałów w kapitale i zyskach w firmach nie notowanych na giełdzie, które są naszymi konkurentami lub partnerami biznesowymi Progroup (dostawcy, usługodawcy, klienci itp.).

 

Podczas codziennej pracy możemy spotykać się z koniecznością podejmowania decyzji, w przypadku których interesy firmy mogą stać w opozycji do naszych interesów osobistych. Takich konfliktów interesów między zadaniami służbowymi pracownika i jego interesem osobistym należy unikać. Jeżeli mimo to dojdzie do takiej sytuacji, należy uwzględnić przepisy oraz obowiązujące wytyczne. W przypadku publicznego prezentowania prywatnych opinii pracownicy nie mogą się powoływać na swoje stanowisko w firmie.

 

Także wewnątrz Progroup mogą się pojawić konflikty interesów. Jeżeli takie konflikty interesów powstaną lub są możliwe (np. przy zawieraniu lub realizacji umów z innymi firmami należącymi do koncernu), postępowanie należy uzgodnić z dyrekcją.

8. Księgowość prowadzona zgodnie z przepisami, bez braków i zgodnie z prawdą

Prowadzenie interesów z wykorzystaniem wartości majątkowych lub środków pieniężnych spółek Progroup jest dozwolone tylko wtedy, kiedy dane operacje są w należyty sposób zaksięgowane i potwierdzone.

 

Wszelkie wpisy do ksiąg i dokumentów Progroup muszą być zgodne z prawdą, muszą być także dokładne i kompletne. Nie mogą mieć braków i należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi.

 

Wnioski o płatności oraz płatności mogą być zgłaszane lub realizowane wyłącznie w interesie firmy i tylko do celów dopuszczonych przez prawo. Muszą być zgodne z odpowiednimi dokumentami płatniczymi.

9. Oszczędne obchodzenie się z zasobami firmowymi

Oszczędne obchodzenie się z zasobami firmowymi jest oczywiste. Przy każdym zastosowaniu środków materialnych lub finansowych, a także zasobów kadrowych należy sprawdzić, czy leży to w interesie Progroup.

10. Ambasadorzy przedsiębiorstwa

W naszych działaniach wszyscy jesteśmy postrzegani jako przedstawiciele firmy. Musimy o tym pamiętać każdego dnia. Zachowania szkodzące reputacji firmy nie będą tolerowane. Naszą pracą i naszym osobistym zachowaniem przyczyniamy się do pozytywnego postrzegania Progroup, a także wspieramy ekonomiczny sukces firmy.

 

Landau, styczeń 2019 r.

 

Progroup AG

 

Zarząd

Do góry