Informacje, o które klienci pytają najczęściej - pytania i odpowiedzi

W tym miejscu zebraliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozmaitych tematów z zakresu produkcji papieru i braku szkodliwości dla produktów spożywczych. Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nami.

Jakie surowce są stosowane podczas produkcji papieru?
 • Niesortowany papier mieszany (może zawierać gazety)
 • Sortowany papier mieszany (może zawierać gazety)
 • Papier z domów handlowych
 • Nowe wióry z tektury falistej
 • Zużyta tektura falista Kraft 1
 • Zużyta tektura falista Kraft 2
 • Nieużywane worki z papieru Kraft
 • Nieużywany papier Kraft
 • Nieużywane i niepowlekane odpady produkcyjne z kartonów na napoje
 • Celuloza siarczanowa o długim włóknie

Ponadto rodzaje papieru wymienione poniżej nie są stosowane w Propapier do produkcji papierów na tekturą falistą:

 • Gazety
 • Niesprzedane gazety
Jakie dodatki znajdują zastosowanie w papierach?

Rozporządzenie REACH (EG) nr 1907/2006

Formaty produkowane przez Progroup Paper są zgodnie z rozporządzeniem REACH „wyrobami”, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji.

Jako tzw. „dalszy użytkownik” nasze zakłady także nie mają obowiązku rejestracji wg wymogów REACH. Możemy jednak Państwa zapewnić, że obecnie stosujemy i będziemy stosować także w przyszłości wyłącznie surowce, materiały pomocnicze i substancje uszlachetniające zarejestrowane zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

Biocydy i środki konserwujące

Biocydy i środki konserwujące używane w produkcji spełniają wymogi aktualnego rozporządzenia (UE) 528/2012 i są stosowane do kondycjonowania obiegu wody. Środki te nie są bezpośrednio stosowane w gotowym produkcie. Może być stosowany metylizotiazolinon, przy czym produkty nie wykazują obecności żadnych jego pozostałości (granica wykrywalności 0,5 µg/dm²).

Skażenie promieniotwórcze

Zapewniamy, że w naszym zakładzie nie występuje skażenie radioaktywne.

Oleje mineralne

W procesach produkcyjnych Progroup Paper nie są stosowane substancje pomocnicze zawierające oleje mineralne (MOSH / MOAH). Ze względu na zastosowanie papierów z recyklingu nie można wykluczyć pewnych ilości, ponieważ wymienione oleje mineralne mogą być składnikiem stosowanych farb drukarskich.

Analiza ilościowa zawartości oleju mineralnego następuje podczas regularnego „badania formatów papieru pod kątem zgodności z wymogami prawa żywnościowego”, a jej wyniki są zawarte w aktualnym raporcie z badań.

Nanocząstki / nanotechnologie

Nie stosujemy nanocząstek ani nanotechnologii.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO)

Nie stosujemy GMO.

Pozostałe substancje składowe

W produkcji naszych papierów nie stosujemy dodatków takich, jak PCW, PVdC, PC, PS, bisfenol A, butylowany hydroksytoluen, butylowany hydroksyanlizol, parabeny, FCKW, HKW, PFCA, PFSA, PFASS, FTOH, monoPAPs, diPAPs, S-diPAPs, SCCP, azbest, antrachinon, ftalany, lateks lub fumaran dimetylu. Ze względu na zastosowanie surowców nie można wykluczyć pewnej zawartości, lecz łącznie można ją sklasyfikować jako bardzo małą. W naszych procesach nie stosujemy także dodatku Bioban P 1485 ani tłuszczy zwierzęcych.

Podczas produkcji mogą być stosowane dodatki zawierające silikon, które nie są jednak zawarte w produkcie końcowym ani nie przechodzą do niego.

Pozostałe

W celu wyeliminowania handlu nielegalnym drewnem i produktami drewnianymi podczas importu i eksportu produktów celulozowych poza granice UE zwracamy uwagę na ścisłe przestrzeganie obowiązujących ustaw handlowych i celnych, np.:

 • Rozporządzenie UE w sprawie drewna EUTR (European Timber Regulation), dyrektywa (UE) nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Plan działania UE FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
 • Lacey Act w przypadku importu / eksportu do USA
Jakie certyfikaty posiada Progroup Paper?

Nasze zakłady zostały certyfikowane w potwierdzony sposób zgodnie z następującymi rozporządzeniami:

PM1
EnMS DIN EN ISO 50001

Certyfikacja FSC® (FSC-C106924) wg normy FSC-STD-40-004 wersja 2-1 i FSC-STD-40-007 wersja 2-0.

PM2

UMS wg rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 (rozporządzenie EMAS III)

Certyfikacja FSC® (FSC-C106924) wg normy FSC-STD-40-004 wersja 2-1 i FSC-STD-40-007 wersja 2-0.

Czy jest dostępne niezależne oświadczenie o nieszkodliwości papierów?

Formaty produkowane przez Progroup Paper – Promedium, Proliner, Promedium S, Promedium K, Proliner K i ProKraft – mogą być stosowane bez wątpliwości do pakowania żywności. Mogą przy tym stykać się bezpośrednio z suchymi, niezatłuszczającymi produktami spożywczymi. Pakowanie suchych, niezatłuszczających produktów spożywczych o dużej powierzchni (np.: ryż, makaron, kasza) może być realizowane z zastosowaniem dodatkowych odpowiednich opakowań wewnętrznych.

Zgodność formatów papierów z wymogami prawa żywnościowego jest regularnie sprawdzana i aktualizowana.

Oświadczenie o nieszkodliwości jest zgodne z:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, stan na dzień 18.07.2009
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/EU, stan na dzień 08.06.2011
 • Kodeks artykułów żywnościowych, użytkowych i paszowych (LFGB, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), stan z dnia 01.12.2014
 • Niemiecki zalecenie XXXVI, stan z dnia 01.07.2015
 • Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, stan z dnia 07.02.2013
 • Model Toxics Legislation, stan z grudnia 2008
Do góry