Prohlášení o ochraně dat

1. Obecné informace

1.1 Osobní údaje (čl. 4 č. 1 GDPR)

Předmětem ochrany dat jsou osobní data (dále jen data). To jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To jsou např. údaje jako je jméno, adresa, obor zaměstnání, e-mailová adresa, zdravotní stav, příjem, rodinný stav, genetické znaky, telefonní číslo a případně také uživatelská data, jako je IP adresa.

1.2 Odpovědná osoba (čl. 4 č. 1 GDPR)

Osoba odpovědná za zpracování Vašich osobních dat v rámci používání této webové stránky www.progroup.ag (dále jen webová stránka) je společnost Progroup AG (dále jen provozovatel nebo odpovědná osoba). Kontaktní údaje jsou následující:

Progroup AG
Horstring 12
76829 Landau in der Pfalz
Představenstvo: pan Jürgen Heindl, pan Dr. Volker Metz, pan Maximilian Heindl, pan Philipp Kosloh
Telefon: +49 (0) 6341 / 5576-0
Telefax: +49 (0) 6341 / 5576-109
E-mailová adresa: info@progroup.ag

1.3 Osoba odpovědná za ochranu dat

Odpovědná osoba zaměstnává osobu odpovědnou za ochranu dat. Tato osoba je k dosažení na e-mailové adrese datenschutz@progroup.ag.

1.4 Možnost podání námitky

Pokud chcete podat námitku proti zpracování Vašich dat provozovatelem dle zadání tohoto prohlášení o ochraně dat jako celku nebo jeho jednotlivých částí, lze to provést pomocí výše uvedených kontaktů. Mějte prosím na paměti, že v případě takového námitky je používání webových stránek a vyžívání zde poskytovaných služeb a informací za těchto okolností možné pouze v omezené podobě nebo vůbec ne.

2. Rozsah a účel zpracování osobních dat

2.1 Zobrazení a používání webových stránek

Při každém přístupu na webové stránky a jejich podstránky dochází k přenosu uživatelských informací z internetového prohlížeče a k ukládání protokolovaných souborů (server logfiles). Soubory takto ukládaných dat obsahují především následující informace:

 • datum a čas zobrazení stránky
 • jméno zobrazené podstránky
 • IP adresu
 • referrer URL (webová adresa zdrojové stránky, odkud jste přešli na naše webové
 • objem přenesených dat
 • produktové informace a informace o verzi použitého prohlížeče

Protokolované soubory jsou provozovatelem vyhodnocovány v anonymizované podobě, aby se daly služby na webových stránkách dále vylepšovat a aby byly uživatelsky příjemnější, aby bylo možné rychleji vyhledávat případné chyby a opravovat je a také aby bylo možné lépe řídit využívání kapacit serveru. Tak lze například zjistit, kdy je používání webových stránek nejvyšší a provozovatel tak může dát k dispozici odpovídající datovou kapacitu.

 

Přípustnost zpracování těchto dat se řídí dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž jejich zpracování je oprávněné v případě, že slouží k ochraně oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetích stran, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčených osob, které ochranu osobních dat vyžadují. Oprávněný zájem provozovatele spočívá ve zpřístupnění webových stránek s informacemi a nabídkami služeb svým zákazníkům, stejně jako spočívá i v optimalizaci provozu těchto webových stránek.

 

Data zpracovávaná provozovatelem jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo možnosti optimálního zobrazování a používání webových stránek. V tomto případě se jedná o data, která je nutné zpracovávat v průběhu používání tohoto vizuálního média. Nemáte povinnost tato data zpřístupnit. Nepovolení použití těchto dat však může mít za následek to, že nebudete moci využívat obsah těchto webových stránek, nebo je nebude moci využívat v plném rozsahu.

 

Vaše IP adresa bude po skončení připojení smazána nebo anonymizována. V případě anonymizace bude Vaše IP adresa upravena o té míry, že nebude možné ji přiřadit ke konkrétní nebo určitelné resp. identifikovatelné osobě, nebo to bude možné pouze za použití nepřiměřeně velkého objemu nákladů na čas, náklady nebo pracovní sílu.

2.2 Kontaktní formulář a e-mail na kliknutí

Pokud se potřebujete spojit s provozovatelem, máte pro tento účel k dispozici kontaktní formulář. Pro účely použití tohoto formuláře je zapotřebí poskytnout následující informace:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailovou adresu
 • důvod komunikace

Dodatečně je rovněž možné poskytnout následující údaje:

 • telefonní číslo
 • text vlastní zprávy

Nadto máte možnost na některých místech webových stránek využít možnost otevřít formulář k přímému odeslání e-mailové zprávy přímo k provozovateli pomocí pouhého kliknutí. K tomu provozovatel používá přímo adresy, která je v systému pevně nastavená. Pokud nechcete, aby byla Vaše e-mailová adresa používána tímto způsobem, můžete tato nastavení změnit ve svém emailovém klientovi.

 

Přípustnost zpracování tímto způsobem se řídí dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, přičemž zpracování je přípustné v případě zpracování smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení předsmluvních opatření, která jsou nutná ke splnění požadavku vytvořeného dotyčnou osobou.

 

Tato data nejste povinni poskytovat. Neposkytnutí těchto dat však může mít za následek, že poskytovateli nedorazí Vaše zpráva.

 

Zpracovávaná osobní data budou po uplynutí zákonem definovaných lhůt smazána, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný zájem na dalším uchování těchto dat. V tomto případě by však došlo k uchování pouze těch dat, která jsou nezbytně nutná k dosažení odpovídajících cílů. Pokud je to možné, jsou veškerá osobní data plně anonymizována.

2.3 Reklama

Provozovatel využívá Vaše data za účelem reklamy. Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž toto zpracování je přípustné v případě, že je nutné k zajištění oprávněného zájmu odpovědné osoby nebo třetí strany a pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a základní svobody dotčených osob, které vyžadují ochranu osobních dat. Využití dat za účelem reklamy představuje oprávněný zájem provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na aktivní představování svých služeb jak novým zákazníkům, tak i těm stávajícím.

 

Jako zákazník provozovatele budete mimo to pomocí e-mailu dostávat produktová doporučení, která budou vycházet z Vámi v minulosti objednaných výrobků nebo služeb. Provozovatel by Vám tímto způsobem chtěl předat informace o svých produktech, které by Vás na základě předchozích objednávek nebo rezervací mohly zajímat. Pokud nadále nebudete chtít dostávat žádné další takové nabídky, můžete s touto praxí kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas, aniž by Vám s tím vyvstaly jakékoliv jiné náklady, než náklady na zprostředkování dle základního tarifu. K tomu postačuje sdělení provozovateli písemnou formou. Navíc je součástí každého e-mailu také link pro odhlášení odběru. Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, nadto také § 7 odst. 3 UWG.

 

Osobní data uložená za účelem reklamy jsou uložena provozovatelem a používána v souladu se zákonnými předpisy, pokud tato data neodporují těmto zákonným ustanovením. Tato data budou smazána, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný zájem na jejich dalším použití nebo pokud jejich smazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání. V každém případě však dojde jen k uložení těch dat, která jsou jen nevyhnutelně nutná k dosažení odpovídajícího účelu.

2.4 Newsletter

Abyste od nás mohli dostávat další informace o službách provozovatele, můžete si dodatečně objednat e-mailový newsletter. Pro zasílání newsletteru se používá postup zvaný double opt in, tzn. že newsletter e-mailem obdržíte až ve chvíli, když jste předtím výslovně potvrdili, že Vám má být aktivována služba doručování newsletteru. Poté, co jste aktivovali doručování newsletteru, obdržíte informační e-mail s aktivačním odkazem. Teprve po kliknutí na tento odkaz začnete dostávat tento newsletter.

 

Doručování newsletteru můžete kdykoliv deaktivovat. Za tímto účelem se můžete obrátit na provozovatele (kontaktní údaje výše) nebo k tomu použijte odkaz, který je součástí všech newsletterů.

 

Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR, přičemž toto zpracování je přípustné v případě, že dotyčná osoba dala souhlas ke zpracování osobních dat, které se jí týkají, za účelem jednoho nebo více konkrétních úkonů.

 

Poskytnutí Vašich dat je dobrovolné, nicméně je k obdržení newsletteru nezbytné.

 

Vaše data budou po odvolání Vašeho svolení, resp. po zrušení doručování newsletteru, smazána, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný důvod k jejich dalšímu uchovávání. To se může stát v případě, že provozovatel musí tato data i nadále uschovávat v souvislosti se smlouvou s Vámi. Nadto se mohou proti smazání dat vyskytnout také zákonem definované lhůty pro uchovávání dat. V každém případě však dojde k uložení jen těch dat, která jsou nevyhnutelně nutná k dosažení odpovídajícího účelu.

2.5 Zákaznický magazín

Provozovatel v pravidelných intervalech vydává magazín PROfil, v němž referuje o aktuálních tématech z oblasti papírenství, výroby vlnité lepenky a výroby obalových materiálů. Tento zákaznický magazín Vám na vyžádání bude v rámci smluvního vztahu dán bezplatně k dispozici. Pomocí poštovního doručování lze poskytnout jak aktuální, tak i budoucí vydání tohoto magazínu. Možná je i objednávka aktuálního vydání magazínu ve formě odkazu pro stažení pomocí e-mailu. Vydávání tohoto magazínu je spojeno s vysokými náklady, proto lze tento magazín dát k dispozici jedině za poskytnutí následujících osobních dat:

 • • Oslovení • • •
 • Jméno
 • Jméno společnosti
 • Název společnosti
 • E-mailová adresa

Dodatečně lze dobrovolně poskytnout následující údaje:

 • obor podnikání
 • adresa
 • PSČ
 • obec
 • stát
 • telefonní číslo

Objednáním našeho magazínu dáváte svolení dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR k zaslání magazínu (jedná se o druh reklamního sdělení) a s tím spojeným zpracováním osobních údajů. Tento souhlas lze u provozovatele kdykoliv odvolat.

 

Provozovatel používá tato data rovněž k reklamním účelům. Přípustnost tohoto zpracování se rovněž řídí dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Při objednávce zákaznického magazínu PROfil jste udělili souhlas s odpovídajícím použitím osobních dat za účelem reklamy. Rovněž tento souhlas lze u provozovatele kdykoliv odvolat.

 

Poskytnutí Vašich dat je dobrovolné; minimálně povinné údaje jsou ale zapotřebí k obdržení zákaznického magazínu.

 

Vaše údaje budou po odvolání Vašeho souhlasu smazána, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný důvod k jejich dalšímu uchovávání nebo pokud nejsou proti smazání zákonné důvody k uchování.

2.6 Investor Relations

V rámci menu v kolonce Investor Relations si zájemci z řad investorů mohou nechat vytvořit vstup do specializované sekce pro investory. K tomu je zapotřebí poskytnutí následujících údajů:

 • e-mailová adresa
 • heslo
 • oslovení
 • jméno
 • příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • PSČ
 • město
 • stát

Přihlášení probíhá pomocí postupu zvaného double opt in, tzn., že k uvolnění přístupu dojde teprve tehdy, když jste svou předchozí žádost výslovně potvrdili. Za tímto účelem Vám bude doručen e-mail s potvrzovacím odkazem. Teprve po nakliknutí tohoto linku může dojít k uvolnění Vašeho přístupu. Pak je pro registrované investory možnost přihlásit se pomocí své e-mailové adresy a svého hesla. Tím získáte možnost přístupu k webové sekci pro investory. Tam jsou k dispozici materiály s informacemi podstatnými pro investory, jako jsou kvartální a výroční zprávy.

 

Přípustnost zpracování s tím spojených osobních dat se řídí dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, přičemž zpracování je přípustné tehdy, když je nutné ke splnění smluvního vztahu, jehož součástí je dotyčná osoba, nebo k provedení předsmluvních opatření, která se konají na popud dotyčné osoby. Provozovatel potřebuje jím indikované údaje, aby bylo možné dokončit registraci a Vám tak poskytnout přístup do sekce pro investory. Tato data nemáte povinnost poskytnout. Bez poskytnutí těchto dat však přístup do sekce pro investory není možný.

 

Data získaná v souvislosti se vstupem do sekce Investor Relations budou provozovatelem smazána, pokud není k dispozici žádný oprávněný důvod k jejich uchovávání nebo pokud tomu nebrání zákonem definované lhůty pro uchovávání.

2.7 e-box

Již zaregistrovaní zákazníci se přes e-box mají možnost přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Přidělování přístupových dat má na starosti příslušný vedoucí obchodního oddělení. V zákaznické sekci jsou uložena zákaznická data, jako je jméno a adresa. V této části pak zákazníci mohou zadávat objednávky a sledovat údaje spojené s výrobou a datem dodání těchto zakázek. Pro zadání zakázky je důležité provést zadání jak objednávkových dat, tak i očekávaných termínů dodání. Přijaté zakázky lze zadáním dat objednávky také měnit. Pomocí dostupných dat o objednávce lze sledovat stav zpracování konkrétní objednávky. K tomu je také k dispozici náhled na plánování rozvozu a vysledovat přesný termín dodávky. Případné zpoždění dodávky je zákazníkovi rovněž indikováno. Nadto je zákazníkovi k dispozici také náhled na pohyb ve skladových zásobách a na plánování výroby.

 

Provozovatel používá Vámi zadaná data, aby Vám mohl přiřadit konkrétní zákaznický profil a aby Vám umožnil výše uvedené činnosti (jako je např. provedení objednávky). Přípustnost zpracování s tím spojených osobních dat se řídí dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, přičemž zpracování je přípustné tehdy, když je nutné ke splnění smluvního vztahu, jehož součástí je dotyčná osoba, nebo k provedení předsmluvních opatření, která se konají na popud dotyčné osoby.

 

Poskytnutí Vašich dat je dobrovolné. Bez těchto údajů však přístup do e-boxu a jeho používání není možný. Data získaná v souvislosti s používáním e-boxu budou provozovatelem smazána, pokud není k dispozici žádný oprávněný důvod k jejich uchovávání nebo pokud tomu nebrání zákonem definované lhůty pro uchovávání.

2.8 Používání cookies

Provozovatel používá takzvané cookies. Jsou to malé datové soubory, které se za normálních okolností skládají z písmen a číslic a které se ukládají v prohlížeči, když navštívíte konkrétní stránky. Cookies umožňují webovým stránkám rozpoznat Váš prohlížeč, sledovat Váši historii prohlížení na daných webových stránkách a umožňují Vás rozpoznat při návratu na dané webové stránky. Cookies neobsahují žádná data, která Vás personalizují, ale provozovatelem uložená data o Vaší osobě lze s daty, která jsou obsažena v cookies, propojit.

Informace, která od Vás provozovatel získá použitím cookies, lze použít k následujícím účelům:

 • znovurozpoznání uživatelova přístroje při návštěvě webové stránky
 • zpětné sledování uživatelovy aktivity na webových stránkách
 • zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek
 • vyhodnocení použití webových stránek
 • provoz na webových stránkách
 • prevence podvodného chování a zlepšování bezpečnosti webových stránek
 • individuální úprava webových stránek za zohlednění potřeb uživatelů

Cookies nezpůsobují žádné škody v prohlížečích. Neobsahují žádné viry a také neumožňují provozovateli Vás špehovat. Používají se 2 druhy cookies:

 • dočasné cookies se po ukončení prohlížeče automaticky vymažou (session cookies).
 • trvalé cookies oproti tomu mají delší životnost. Tento druh cookies umožňuje to, že po opuštění webových stránek bude Váš přístroj při opětovné návštěvě rozpoznán. Tento druh cookies bude po nejdéle 30 dnech vymazán.

Pomocí cookies má provozovatel možnost v odpovídajícím objemu a k výše uvedeným účelům vysledovat Vaše uživatelské chování. Zároveň Vám umožňují optimalizované surfování na webových stránkách provozovatele. Také tato data shromažďuje provozovatel pouze v anonymizované podobě.

 

Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž zpracování je přípustné tehdy, když je nutné ke splnění smluvního vztahu, jehož součástí je dotyčná osoba, nebo k provedení předsmluvních opatření, která se konají na popud dotyčné osoby. Oprávněný zájem provozovatele spočívá v optimalizaci zobrazování webových stránek. Nemáte povinnost poskytnout tato data. Poskytnutí těchto dat je však zapotřebí k tomu, aby se webové stránky provozovatele mohly bezchybně zobrazovat (technicky nutné cookies). Pokud nepovolíte používání cookies nebo pokud smažete již nainstalované cookies, může to mít za následek omezení funkčnosti webových stránek.

2.9 Použití služby Google Analytics

Provozovatel používá služby anylýzy webových stránek Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Tato služba používá výše popsané cookies, aby analyzovala např. informace o Vašem operačním systému, typu Vašeho prohlížeče, Vaší IP adresu, předtím navštívené webové stránky, stejně jako datum a hodinu Vaší návštěvy na webových stránkách provozovatele. Informace vygenerované pomocí cookies ohledně použití webových stránek jsou nahrávány na server společnosti Google v Irsku a tam jsou také uloženy. Případně mohou tato data být přenesena do USA. Pro případy přenosu dat do USA disponuje společnost Google certifikací dohod Privacy Shield. Další informace k tomuto tématu najdete přímo na stránkách společnosti Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

 

Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení využívání webových stránek, aby pro provozovatele vytvořila statistiky o aktivitách uživatelů na webových stránkách a aby je použila pro další služby spojené s využitím webových stránek a s použitím internetového připojení. Pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tato data zpracovávají pro společnost Google, bude společnost Google předávat tato data také třetím stranám. Toto používání se provádí v anonymizované nebo pseudoanonymizované podobě. Bližší informace k tomuto tématu najdete přímo na stránkách společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

V případě použití nástrojů Google Analytics se neukládají žádná přímá osobní data, ale pouze adresa internetového protokolu. Tyto informace slouží k tomu, aby Vás webové stránky při Vaší další návštěvě rozpoznaly a aby Vám usnadnily navigaci.

 

Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR, přičemž zpracování je přípustné tehdy, když dotyčná osoba dala souhlas se zpracováním jí týkajících se osobních dat za jedním konkrétním nebo více účely. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

Osobní údaje, získané v rámci používání tracking tools, budou smazána, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný zájem na jejich dalším držení. Následně však budou uložena pouze ta data, která jsou nezbytně nutná k dosažení odpovídajícího účelu. Pokud je to možné, budou tyto osobní údaje anonymizovány.

 

Tato data nemáte povinnost poskytnout. Neposkytnutí těchto dat však za určitých podmínek může mít za následek to, že použití webových stránek nebude možné nebo nebude možné v plném rozsahu.

2.10 Fonty

Provozovatel na webových stránkách používá externí druhy písma pomocí služby Google Fonts. Tato služba je provozována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Jejich použitím jsou informace o využití webových stránek (například datum a čas návštěvy stránky, IP adresa, atd.) nahrávány na server společnosti Google v Irsku a tam jsou také uloženy. Případně mohou být tato data přenesena do USA. Pro případy přenosu dat do USA disponuje společnost Google certifikací dohod Privacy Shield. Další informace k tomuto tématu najdete přímo na stránkách společnosti Google   https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

 

Provozovatel používá službu Google Fonts, aby Vám zobrazení externích druhů písma umožnilo jednodušší zobrazení webových stránek. Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž zpracování je přípustné tehdy, když slouží k ochraně oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí strany a pokud zároveň nepřevažují zájmy nebo základní práva nebo základní svobody konkrétních osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem ochrany. Využití dat za účelem zlepšení zobrazování webových stránek je oprávněným zájmem provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Poskytnutí dat jednak není zákonem definováno a také není nutné pro něj získat smluvní souhlas. Neposkytnutí těchto dat však bude mít za následek to, že se písmo zobrazí v jiné podobě.

 

Provozovatel neukládá žádné osobní údaje o napojení služby Google Fonts. Tato data jsou ukládána společností Google dle vlastní směrnice o ochraně dat. Další informace k tomuto tématu najdete ve směrnici o ochraně dat a v podmínkách použití služeb společnosti Google.

2.11 YouTube

Provozovatel na svých webových stránkách používá videa ze služby YouTube. YouTube je služba společnosti YouTube LLC („YouTube“), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA a je zajišťována touto společností. Společnost YouTube LLC je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Díky návštěvě webové stránky získává YouTube informaci, že jste si načetli odpovídající podstránku naší webové stránky. Mimoto mohou být na servery společnosti Google (případně ve třetích zemích jako je USA) předány další informace o využití těchto webových stránek (jako je například datum a čas návštěvy, IP adresa, atd.) a tam mohou být uloženy. To se děje nezávisle na tom, zda máte uživatelský účet na stránkách YouTube, přes který jste se přihlásili, nebo zda nemáte žádný uživatelský účet. Pro případy přenosu dat do USA disponuje společnost Google certifikací dohod Privacy Shield. Další informace k tomuto tématu najdete přímo na stránkách společnosti Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

 

Tato data smí společnost Google použít za účelem reklamy, výzkumu trhu a/nebo k oprávněným úpravám svých webových stránek. V tomto případě může dojít k propojení s Vaším uživatelským účtem, pokud jste k němu přihlášeni. Pokud si to nepřejete, musíte se před používáním odhlásit. V tomto případě platí podmínky použití a směrnice o ochraně dat společnosti Google (viz také výše).

 

Provozovatel používá videa ze služby YouTube, aby Vám dal k dispozici videa z různých tématických okruhů. Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž zpracování je přípustné tehdy, když slouží k ochraně oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí strany a pokud zároveň nepřevažují zájmy nebo základní práva nebo základní svobody konkrétních osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem ochrany. Využití dat za účelem poskytnutí videí k dispozici za účelem znázornění našich služeb a výrobků je oprávněným zájmem provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

 

Poskytnutí dat jednak není zákonem definováno a také není nutné pro něj získat smluvní souhlas. Neposkytnutí těchto dat však bude mít za následek to, že použití webových stránek nebude možné nebo nebude možné v plném rozsahu.

2.12 Přítomnost na sociálních sítích (YouTube, Vimeo, Xing, LinkedIn)

Kromě této webové stránky budujeme svou přítomnost na dalších sociálních sítích (YouTube, Facebook, Vimeo, Xing; LinkedIn), které nám poskytují odpovídající přesměrování na naše stránky (vzájemné propojení). pokud navštívíte některou z těchto služeb, dojde ke sběru a ukládání uživatelských dat ze strany těchto služeb v souladu s odpovídajícími podmínkami použití. Poukazujeme na fakt, že z naší strany nemáme žádný vliv na sběr a další využití těchto dat v rámci těchto sociálních sítí.

 

V případě, že při návštěvě našich webových stránek využijete daných odkazů a že se přihlásíte pomocí svého osobního uživatelského účtu, dojde k předání informace, že jste navštívili naše webové stránky, těmto konkrétním sociálním sítím a dojde tam i k uložení těchto informací. Návštěva těchto webových stránek pak může být přiřazena k Vašemu uživatelskému účtu. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na odkaz odhlásit ze svého účtu.

 

Účel a rozsah sběru dat konkrétní službou, stejně jako způsob dalšího nakládání s těmito daty a stejně jako Vaše práva, týkající se tohoto tématu, najdete v rámci předpisů pro ochranu dat těchto konkrétních služeb:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vimeo: https://vimeo.com/de/features/video-privacy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

2.13 Uchazeči o zaměstnání

(1) Reakce na nabídku práce přes webové stránky a pomocí e-mailu

 

Na našich webových stránkách máte možnost ucházet se o práci na zveřejněných pozicích. K tomu je zapotřebí zadání řady podstatných informací. Tyto povinné údaje jsou označeny specifickým způsobem. Ostatní údaje jsou nepovinné, jako je například odkaz na Váš osobní LinkedIn profil. Nabízíme Vám možnost importování životopisu, který je při žádosti o místo zapotřebí, přímo z Vašeho profilu na službě LinkedIn. Kromě toho existuje také možnost se o pracovní pozici ucházet pomocí e-mailu.

 

Odpovědná osoba zpracovává Vaše data v tomto případě za účelem realizace výběrového řízení na pracovní pozici. Přípustnost tohoto sběru dat se řídí dle § 26 BDSG (nově), přičemž osobní údaje zaměstnaného smějí být zpracovány za účelem zaměstnaneckého poměru, pokud je toto zpracování nezbytné pro rozhodnutí o zaměstnaneckém poměru.

 

Občas je nutné, abychom Vaše data zpracovávali za účelem uplatnění, vykonávání nebo obranu právních nároků. To se opírá o čl. 6 odst. 1 f) GDPR (oprávněný zájem). ten samý právní rámec platí pro použití těchto údajů pro potřeby interních analýz z důvodu optimalizace stávajících pracovních procesů.

 

Pokud odpovědné osobě tyto údaje nedáte k dispozici, může se stát, že Vaše reakce na vypsanou pracovní pozici nebude zohledněna. Povolení použití těchto údajů je proto nutné pro uzavření pracovní smlouvy.

(2) Vypsání výběrového řízení v budoucnu

 

Pokud jste udělili svolení s delším uložením Vašich údajů, bude Vás odpovědná osoba kontaktovat v případě, že se objeví odpovídající pracovní nabídka.

 

Přípustnost tohoto zpracování se řídí dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR (Povolení).

 

Vaše údaje budou po zrušení povolení smazána, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný zájem na dalším uložení těchto údajů. To se může stát v případě, že odpovědná osoba musí i nadále ukládat Vaše data na základě smlouvy s Vámi.

 

Svolení s tímto zpracováním můžete kdykoliv zrušit.

(3) Doba uložení

 

K prvnímu uložení Vašich údajů dojde při doručení Vaší žádosti do výběrového řízení. Doba trvání se v první řadě řídí dle zákonem definovaných lhůt pro uchovávání údajů, stejně jako podle našeho oprávněného zájmu na jejich dalším uchovávání. Vaše podklady pro výběrové řízení a další údaje budou po finálním zamítnutí Vaší žádosti uchovávány po dobu 6 měsíců, po delší dobu jedině v případě, že udělíte svolení s delší dobou uložení.

 

Může se stát, že v mimořádných případech budeme Vaše údaje skladovat po delší dobu, pokud na tom budeme mít oprávněný zájem a pokud tomu nebrání Vaše chráněné zájmy.

 

V případě zaměstnání budou Vaše údaje uložena za účelem zahájení pracovněprávního vztahu a bude s nimi jednáno jako se zaměstnaneckými daty.

3. Právo na informace, oprávnění, smazání, omezení, nesouhlas a přenosnost dat

Pokud budou nějaké osobní údaje zpracovávány Vaší osobou, na Vaší práci se vztahuje regulace ve smyslu ustanovení GDPR a v rámci těchto zákonných ustanovení máte následující práva:

3.1 Právo na informace

Na vyžádání Vám provozovatel sdělí informace o tom, zda zpracovává dotčená data. Provozovatel se snaží o to, aby požadavky na tyto informace byly zpracovávány v co nejkratší době.

3.2 Právo na smazání

Máte právo po provozovateli vyžadovat, aby předmětné osobní údaje neprodleně smazal, a provozovatel je povinen tyto osobní údaje neprodleně smazat, pokud nastává některý z důvodů jmenovaných v čl. 17 odst. 1 a)-f) GDPR.

3.3 Právo na omezení

Máte právo po provozovateli vyžadovat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud nastane některý z případů dle čl. 18 odst. 1 a)-d) GDPR.

3.4 Právo na nesouhlas

Máte právo na to, kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním Vás se týkajících osobních údajů, které se děje na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR z důvodů vycházejících z Vaší specifické situace; to platí i pro profiling vycházející z těchto nařízení. Provozovatel dále nebude zpracovávat Vaše osobní údaje, jedině, že by mohl prokázat důvodné příčiny pro další zpracování těchto údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že by zpracování sloužilo uplatnění, vykonání nebo obhajování právních nároků.

 

Pokud dojde ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem cílené reklamy, pak máte kdykoliv právo na uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby za účelem takovéto reklamy; to platí také pro profiling, pokud je v přímé souvislosti s touto cílenou reklamou.

 

Pro obdobné sdělení použijte prosím výše uvedenou kontaktní adresu.

3.5 Právo na přenosnost dat

Máte právo na to, abyste obdrželi všechny osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli provozovateli, ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu, a máte také právo na to, poskytnout tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany poskytovatele, kterému byly tyto informace poskytnuty, pokud se toto zpracování zakládá na svolení dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR, čl. 9 odst. 2 a) GDPR nebo na smlouvě dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR a zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.

4. Odvolání svolení

Pokud jste udělili svolení se zpracováním Vašich osobních údajů a toto svolení jste odvolali, zpracování údajů provedené do chvíle tohoto odvolání tím zůstane nedotčené

5. Právo na stížnost

Máte kdykoliv právo na stížnost k dozorovým orgánům (Čl. 77 GDPR).

6. Adresáti

Data získaná při návštěvě a používání webových stránek a údaje zadané Vámi jsou zaznamenány na serveru provozovatele a tam jsou také uloženy. Dále mohou být Vaše data předána následujícím skupinám adresátů:

 • zaměstnancům odpovědné osoby, kteří se zabývají zpracováním těchto dat (např. oddělení marketingu, osobní oddělení, zákaznický servis, sekretariát)
 • společnosti v rámci koncernu
 • smluvním zpracovatelům (např. výpočetní centrum, IT pracovníci, software support)
 • smluvním partnerům provozovatele (např. dodavatelé logistických služeb, banky, daňoví poradci, banky v případě náhrady dopravních nákladů)

7. Odkazy na třetí strany

V případě návštěvy webových stránek může dojít k zobrazení obsahu, který je spojen s webovými stránkami třetích stran. Provozovatel nemá přístup ke cookies nebo dalším funkcím, které jsou použity třetími stranami, provozovatel je ani nemá možnost zkontrolovat. Takové třetí strany nepodléhají nařízením na ochranu dat provozovatele.

8. Ostatní

Provozovatel Vám toto prohlášení o ochraně dat dává pro lepší srozumitelnost k dispozici také v anglické, francouzské, české, polské a také italské verzi. V případě pochybnosti jsou však jako závazná považována ustanovení v německém prohlášení o ochraně dat.

 

 

Poslední aktualizace: květen 2019

 

 

Nahoru