Kodex compliance

koncernu Progroup AG jeho dceřiných podniků („Kodex“)
Úvodní poznámka

Kodex popisuje základní pravidla pro chování v obchodním styku a při spolupráci v koncernu Progroup AG (následně „Progroup“ nebo „podnik“) z 10 nejdůležitějších centrálních aspektů. Odpovědné a se zákonem konformní jednání je základem pro důvěru v rámci podniku, jakož i ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům. Kodex je výrazem podnikové kultury, zaměřené na tuto problematiku, jeho respektování orgány a zaměstnanci Progroup je nezákladnějším příkazem.

1. Spravedlivá hospodářská soutěž

Zákon na ochranu hospodářské soutěže a kartelové právo sledují zajištění a zachování svobodné a nefalšované hospodářské soutěže v zájmu všech účastníků trhu.

 

Zákazy a příkazy kartelového práva se týkají zejména zákazu dohod mezi účastníky soutěže o cenách, rozdělení oblastí, ochrany zákazníka nebo výrobních množstvích, jakož i zákaz zneužití vedoucího postavení na trhu.

 

Striktní respektování všech předpisů zákona na ochranu hospodářské soutěže a kartelového práva má pro všechny zaměstnance Progroup maximální význam. Výjimky zde nejsou přípustné.

2. Zákaz korupce, podplácení a poskytování výhod; zacházení s poskytnutými dary

Korupce, podplácení a poskytování výhod – jedno v jaké formě – nejsou u nás trpěny. V souvislosti s naší obchodní činností nesmí být vyžadovány žádné osobní výhody a zásadně nesmí být žádné osobní výhody přijímány, nabízeny a poskytovány. To platí i pro země, kde existují odlišné zvyklosti. Nezávisle na tom mohou vzniknout situace, které sice pod uvedený zákaz nelze zařadit, ale jsou v hodné k zpochybnění kompetenční schopnosti našich zaměstnanců a obchodních partnerů. To platí zejména v souvislosti s dárky a pozváním. Každý z nás je povinen, se vždy seznámit se souvisejícími riziky a v případě pochybnosti provést konzultaci se svým nadřízeným.

3. Bezpečnost a odpovědnost za životní prostředí

Vyloučení a bezpečné zvládnutí nebezpečí pro člověka a přírodu je podstatnou součástí odpovědného jednání. To platí pro všechny úseky našeho podniku, zejména pro výrobu. Vyhodnocení okolností mezi výrobními náklady a bezpečností výroby musí vždy vyjít ve prospěch bezpečnosti.

 

Nezbytné je dodržení všech bezpečnostních předpisů, jedno zda jsou určeny zákonem, vydány příslušnými správními orgány nebo jsou obsaženy v podnikových směrnicích. Každý je spoluodpovědný za bezpečnost na svém pracovním úseku.

 

Ekologické jednání je pro nás nejen podniková povinnost, ale je i důležitým předpokladem, k dlouhodobému udržení přirozených zdrojů a tím naší hospodárnosti a konkurenceschopnosti. Sledujeme zásadně odpovědné zacházení s přírodními zdroji. Dodržení příslušných platných předpisů ochrany životního prostředí je považováno za minimální standard.

4. Sociální odpovědnost

Respektování lidských práv a základních sociálních norem je důležitou základnou pro lidské soužití. Tuto zásadu dodržujeme bez omezení.

 

Odmítáme jakoukoliv formu nucené a dětské práce. Dodržujeme zákonná ustanovení k zajištění spravedlivých pracovních podmínek, včetně podmínek, souvisejících s odměňováním, pracovní dobou a ochranou privátní sféry. Pracovní podmínky musí být ve všech úsecích Progroup zajištěny tak, aby bylo dodržení těchto práv a norem vždy zaručeno.

5. Zákaz diskriminace

Všichni zaměstnanci mají právo na pokud možno spravedlivé, zdvořilé a uctivé jednání ze strany nadřízených a kolegů.

 

Nikdo nesmí být znevýhodňován z důvodů rasy nebo etnického původu, pohlaví, vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální identity nebo na základě jiných osobních vlastností.

 

Všichni jsme povinni, dbát na osobní důstojnost a sféru, jakož i další práva osobnosti. Obtěžování a každá forma tělesného kontaktu jsou zakázány.

6. Ochrana firemního vlastnictví, duševního vlastnictví a obchodního tajemství

Vlastnictví podniku smí být použito zásadně přiměřeně a pouze pro obchodní účely, s výjimkou, že by soukromé použití bylo výslovně povoleno. Jinak nesmí být podnikové vlastnictví ani zneužito k soukromým účelům, ani přenecháno třetím, pokud by to poškozovalo zájmy podniku. Každý z nás je povinen je chránit před ztrátou, poškozením nebo krádeží. Také kancelářský a pracovní materiál, vzorky zboží a výrobky jsou firemním vlastnictvím.

 

Každý z nás je za ně odpovědný a musí podniknout vše co je nutné pro to, aby bylo před zásahem druhých nebo ztrátou chráněno i duševní vlastnictví Progroup, jako např. patenty, obchodní značky nebo know-how. Naproti tomu je také z naší strany nutno respektovat duševní vlastnictví druhých.

 

S obchodním tajemstvím a jinými pro podnik relevantními informacemi se musí zacházet důvěrně a s velkou pečlivostí a zamezit jejich zveřejnění nepovolaným osobám. Zaměstnanci, kteří mají přístup k obchodním tajemstvím a důvěrným informacím, je nesmí předat nepovolaným třetím osobám nebo je použít k jiným než služebním účelům.

7. Zamezení konfliktům zájmu

Každý z nás musí zamýšlené přijetí zakázky nebo mandátu v jiném podniku, jakož i přijetí výdělečné vedlejší činnosti nebo úmysl aktivní podnikatelské účasti mimo Progroup sdělit svému nadřízenému, který požádá vedení firmy o souhlas. Stejná ohlašovací povinnost nadřízenému a požadavek souhlasu vedení firmy platí pro kapitálovou účast podílnictví na zisku v podnicích nekótovaných na burze, u kterých se jedná o konkurenty nebo obchodní partnery (dodavatelé, poskytovatelé služeb, zákazníci apod.) koncernu Progroup.

 

Ve všedním obchodním dni se mohou vyskytnout rozhodovací situace, v kterých se zájmy podniku dostávají do rozporu s našimi osobními zájmy. Takové konflikty zájmů mezi služebními úlohami zaměstnance a jeho osobními zájmy se musí vyloučit. Dojde-li k nim přesto, musí se vyřešit při respektování práva a zákonů, jakož i platných směrnic. Při osobních projevech názorů na veřejnosti se zaměstnanec nesmí odvolávat na svou funkci v podniku.

 

Také v rámci Progroup může dojít ke konfliktu zájmů. Pokud takové konflikty zájmů vznikají nebo hrozí (např. při uzavření nebo provádění smluv s jinými koncernovými podniky), musí se jejich řešení odsouhlasit s vedením firmy

8. Kompletní a pravdivé účetnictví v souladu se zákonem

Realizace obchodních případů včetně použití aktiv nebo peněžních prostředků koncernu Progroup jsou přípustné jen tehdy, pokud jsou příslušné procesy řádně zaúčtovány a vykázány.

 

Všechny záznamy v účetnictví a podkladech Progroup musí odpovídat skutečnosti a být rovněž kompletní a přesné. Musí být provedeny kompletně a dle platných předpisů vedení účetnictví.

 

Platební příkazy a platby se smí vydávat resp. realizovat výlučně v zájmu podniku a pouze pro zákonně přípustné účely. Musí souhlasit s příslušnými platebními podklady.

9. Úsporné zacházení s podnikovými zdroji

Úsporné zacházení s podnikovými zdroji je samozřejmé. Při každém použití hmotných i platebních prostředků, ale i personálních zdrojů se musí prověřit, zda toto použití odpovídá zájmům.

10. Reprezentanti podniku

Všichni jsme při své činnosti vnímáni jako zástupci podniku. Toho si musíme být denně neustále vědomi. Chování poškozující pověst podniku není tolerováno. Přispěním k pozitivnímu vnímání Progroup prostřednictvím naší práce a našeho osobního chování, podporujeme i hospodářský úspěch podniku.

Landau, v lednu 2019

 

Progroup AG

 

představenstvo

Nahoru